سایت تخصصی علوم دامی

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 •  

  اخیراً گرم منفی ها،به عنوان عامل اصلی ورم پستان مطرح شده اند. «اسپكتراماست ال سی » (سفتیوفور هیدرو كلراید) محلول استریلی است كه بیماری زایی آنها را می كاهد. عوامل بیماری زای گرم مثبت مانند استافیلوكوكوس اورئوس و استرپتوكوكوس آگالاكتیه به مدت طولانی است كه در مركز توجه عملیات مدیریتی دامداری های شیری آمریگا قرار دارند. با این وجود طی ۱۰ تا ۲۰ سال اخیر ،تغییری در عوامل بیماری زای ایجاد كنندۀ ورم پستان ایجاد شده است. شیوع ورم پستان های كلی فرمی كه توسط عوامل بیماری زای گرم منفی مثل اشرشیاكولی و استرپتوكوك های غیر آگالاكتیه مثل استرپتوكوكوس یوبریس و استرپتوكوكوس

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
 •  

  آنتی بیوتیكها ممكن است محیط را برای رشد میكرو ارگانیسم های مولد غذا مناسب و آماده نمایند و فعالیت میكروارگانیسم های مخرب مواد مغذی را متوقف سازند. مطالعات و تحقیقات زیاد انجام شده با جیره هایی كه كمبود ویتامین یا اسید آمینه ای آنها در حد مرزی بود، نشان داده است كه آنتی بیوتیك های جیره به رفع كمبود ماده مغذی كمك می كنند.

  بنابراین ظاهراً آنتی بیوتیك ها كه تخریب ماده مغذی را كاهش می دهند، باعث افزایش در ساخت ماده مغذی می گردند یا بازده استفاده از ماده مغذی مورد نیاز را افزایش می دهند، ولی مشاهده

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
 •  

  در مزارع پرورش گاوهای شیرده،علاوه بر تولید مطلوب شیركه از گاوهای پر تولید مورد انتظار است،،مدیریت ازمناسب نیز باید اعمال شود. 
  این مقاله شماری از جنبه های مدیریتی را كه می تواند در افزایش تولید شیر نقش عمده داشته باشد را شرح می دهد:


  ●اندازه گیری شیر و تر كیبا ت آن 
  مقدار تولیدشیرو تركیباتی همچون چربی و پروتئین بوسیله كیلوگرم قابل اندازه گیری است.در هر دوره شیردهی كیلو گرم چربی و پروتئین به ازای هر گاو بعنوان معیاری برای رتبه بندی گاوها استفاده می شود.از آنجائی كه تولید شیر در هر گروه سنی در مقایسه با گروه دیكر

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all