سایت تخصصی علوم دامی

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 •  

  منظور از قفس یا كیج بخشی از آب دریا, سراب ,آب پشت سد و… است كه از اطراف و كف توسط ابزارهای مختلفی مثل توری با چشمه های مختلف محصور گردد ودر آن محیط محصور ماهی پرورش داده شود.

  اولین بار ماهیگران از قفس برای نگهداری موقت ماهی (تا زمان آماده شدن برای فروش) استفاده می كردند.پرورش در قفس , پدیده ای است نو كه در سالهای اخیر در نواحی ساحلی انجام می شود.

  تنوع زیادی در اندازه ها وطرح های قفس دیده می شود. قفس ها با شرایط مختلف محیطی تطابق پذیری زیادی دارند واز آنها به طرق مختلف

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
 •  

  مقدمه

   

  كمبود مواد غذائی مهمترین مشكلی است كه در سر راه پیشرفت صنابع طیور در اكثر نقاط جهان وجود دارد همین امر باعث شده است كه توجه محققین به منابع غذائی دیگر از جمله محصولات نهائی كارخانجات مواد غذائی جلب گردد و درجستجوی منابع غذائی قابل استفاده تلاش و كوشش فراوانی از خودشان دهند . پماك گوجه فرنگی كه محصولات نهائی كارخانجات رب سازی است میتواند بعنوان یك منبع غذائی با ارزش محسوب گردد . گرچه اطلاعات زیادی در مورد روشهای تولید و نحوه استفاده و عمل آوری محصول نهائی كارخانجات در دسترس میباشد اما در مورد این ماده جدید وتوانائی

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
 •  

  ذخیره شدن ماهی بصورت تازه و زنده موجب مصرف اکسیژن می شود ودر حالیکه فساد شروع شده کاز های سمی تولید می نماید در یک محفظه بسته هوا بسرعت آلوده شده و موجب کمبود اکسیژن میگردد که این عامل منجر به مرگ ماهیان می شود که در این هوا تنفس می کنند.

  این وضعیت در مواقعیکه ماهیان در مخازن بدون یخ ذخیره می گردد بیشتر ین خطر را دارد و همانند عملی است که در مجاری در ماهیگیری صنعتی رخ می دهد و نیز ماهیانی که پس از صید درکنار ساحل ریخته شده و سپس ذخیره می گردند نیز

  ارسال توسط : علی فهیمی
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all