سایت تخصصی علوم دامی

 

 

کشت و صنعت سهامی الگوی اقتصادی جدیدی است که نسبت به الگو های اجرا شده در صنعت میگوی ایران از امتیازات ویژه ای بر خوردار است که در مقاله الگوهای اقتصادی در صنعت میگوی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در حال حاضر ایراد اصلی در تولید میگو کاهش سود ، کمبود نقدینگی و عدم ثبات بازار است. کشت و صنعت سهامی همانگونه که از اسم آن پیداست به تعداد زیادی سهامدار تعلق دارد و برنامه کاری آن منظم و بر اساس یک مدیریت متمرکز استوار است .کشت و صنعت سهامی در قالب یک شرکت که می تواند سهامی خاص یا تعاونی باشد همانند سایر کشت و صنعت های موجود در کشوراختیار تمام حلقه های تولید را دارد و تفاوت آن با سایر کشت و صنعت ها در ماهیت آن است نه درعملکرد آن .در کشت و صنعت های غربی مالکیت به افراد کمی تعلق دارد و در کشت و صنعت های شرقی مالکیت دولتی است در حالیکه در کشت و صنعت سهامی مالکیت از آن سهامداران زیادی است . 
بنا بر این با متمرکز کردن تعدادی از مزارع میگوی زیر 20 هکتار در یک واحد کشت و صنعت سهامی بسیاری از هزینه های تکراری در استفاده از ماشین آلات ،نیروی انسانی و مدیریت های متفاوت حذف خواهد شد . و بکارگیر ی کارشناسان مجرب مقرون بصرفه بوده وسود حاصل از حلقه های تولید به کشت و صنعت بر می گردد. و نیاز به نقدینگی کل حد اقل 50 % کاهش و سود حاصله حداقل 30% افزایش می یابد .

 


آنچه ما به عنوان اصول ا ولیه آورده ایم در 10 اصل و 41 بند خلاصه شده است و علاقمندان بر اساس شرایط خود می توانند اصولی را حذف یا اضافه نمایند . 

1- اهداف کشت و صنعت سهامی 

الف : حفظ مالکیت مزارع میگوی خرد و جلو گیری از توسعه سرمایه داری غربی دربخش آبزی پروری. 

ب: خارج شدن ازوضعیت تولید میگوی تحقیر آمیز .

ج: بی نیازی نسبت به اربابی بانکها .

د : تولید با برنامه ریزی منظم با مدیریت متمرکز.

ح : داشتن اختیار تمام حلقه های تولید از تکثیرمیگو تا فروش محصول برای مد یریت بهتر. 

و: فعال سازی مزارع راکد ، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی .

ز : اطمینان بخشیدن به سود دهی صنعت پرورش میگو و افزایش سرمایه گذاری .

ه : کاهش هزینه ها ، افزایش سود و تولید پایدار. 

ط : حذف یارانه صادراتی پس از سه سال از صنعت میگو . 

2 - راهکارهای دست یابی به کشت و صنعت سهامی 


الف : تولید در قالب یک مجموعه متمرکز با مدیریت واحد وشراکت در سود وزیان انجام شود . 

ب : یارانه صادراتی میگو برابر با سه سال تولید بصورت یکجا در اختیار کشت و صنعت قرار گیرد . 

ج : امتیاز کارگاه تکثیر ، تولید خوراک و عمل آوری به کشت و صنعت سهامی واگذار شود . 

د : : در سالهای اول مزرعه داران با همکاری یک یا چند شریک( بانک ) اقدام به تولید نمایند .

ح : سود حاصل از تولید در سالهای اول و دوم برای سرمایه گذاری استفاده گردد . 

و : درصدی از سود سال سوم به بعد برای افزایش نقدینگی و تکمیل سرمایه گذاری استفاده شود . 

ز : سهم هر مزرعه بر اساس سطح زیر کشت آن مزرعه محاسبه گردد .

ه : هر کشت و صنعت سهامی حداقل 100 و حداکثر 500 هکتار زمین در اختیار داشته باشد. 

ط : ورود عضو جدید با پرداخت حق عضویت و رضایت هیئت مدیره صورت پذیرد . 

3- نحوه همکاری مزرعه داران میگو با کشت و صنعت سهامی : 

الف : مزرعه داران بعنوان سهامدار تمامی امکانات مزرعه رادر اختیار کشت و صنعت می گذارند . 

ب : مزرعه داران می توانند مالکیت خود را حفظ و مدیریت تولید را به کشت و صنعت واگذار نمایند . 

ج : مزرعه داران می توانند با رضایت هیئت مدیره به شکل سرمایه گذار ، مشاور ،کارشناس ، سرکارگر و کارگر در کشت و صنعت فعالیت نمایند . 

4- انتخاب مدیر تولید 

الف : مدیر تولید از طرف هیئت مدیره انتخاب و سایر اعضاء در این کار دخالتی ندارند . 

ب : مدیر می تواند از اعضائ هیئت مدیره یا هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد . 

ج : هیئت مدیره در صورت نا رضایتی ازعملکرد مدیر تولید ، مسئولیت را به شخص دیگری واگذا ر می نماید . 

5 - شرح وظایف و اختیارات مدیر تولید عبا تند از :

الف : مسئولیت انتخاب کارگر و سرکارگر را دارد. 

ب : بررسی و برآورد کننده نهاده های مورد نیاز دوره پرورش و مسئول آماده سازی سایت برای تولید است .

ج : مدیر مسئو لیت دارد در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص احتمالی دوره پرورش اقدام کند. 

د : هماهنگی و نظارت بر ارائه خدمات کارشناس یا کارشناسان مزارع را بعهده دارد . 

ح : مدیر تولید در خصوص هزینه کرد باید موافقت نمایندگان هیئت مدیره را داشته باشد . 

و : تهیه گزارش شفاهی جهت سرعت در هماهنگی و گزارش کتبی برای مستند سازی لازم است . 

ز : مدیر موظف است نماینده یا معاون خود را به هیئت مدیره معرفی تا هیئت مدیره صلاحیت ایشان
را بررسی نماید . 

ه : مدیر تولید و نماینده ایشان باید در سایت حضور دائم داشته باشند . و خروج ایشان باید با هماهنگی باشد .
ط : مدیر تولید در صورت کارایی نا مناسب نماینده می تواند ایشان را کنار گذاشته و شخص دیگری را معرفی نماید 

6- حقوق و مزایای مد یر و نماینده مدیر تولید 

الف : حقوق و مزایای مدیر تولید بر اساس حجم کار ، سابقه کاری و عرف محل توسط هیئت مدیره تعیین می گردد . 

ب : حقوق مدیر تولید 50 درصد بصورت ماهیانه و ما بقی در پایان دوره پرداخت خواهد شد . 

ج : حقوق نماینده مدیر تولید از طرف هیئت مدیره تعیین میگردد . 

د : در صورتیکه مدیر در امور محوله کوتاهی نماید هیئت مدیره با تشخیص خود از پرداخت
50 درصد حقوق مدیر در پایان دوره خود داری می نماید . 

7 – انتخاب شریک و شرایط شراکت عبارت است از : 

الف : شریک می تواند آورده نقدی یا اقلامی از نهاده های تولید را فراهم کند . 

ب : سود شریک با آورده نقدی برابر ... درصد و سود شریک با آورده نهاده تولید برابر... درصد محاسبه می گردد . 

ج : شریک می تواند بدون دریافت سود، محصول میگوی تولیدی را با قیمت از قبل تعیین شده دریافت نماید. 

د : شریک می تواند با داشتن کارگاه خورا ک یا لارو یا کارگاه عمل آوری از ابتدا در سود و زیان گروه تولید سهیم باشد ( فعال سازی کارگاه های راکد ). 

8- هیئت مدیره موظف است یک کارشناس بومی بعنوان بازرس در کنار سایر کارشناسان انتخاب تا از عملکرد درست کارشناسان اطلاع و برای بهبود عملکردشان راهکار ارائه نماید . 

9- نمایندگان هیئت مدیره و کارشناس بازرس که غیر مستقیم با تولید در گیر هستند حقوق دریافت می کنند ومیزان حقوق از طرف هیئت مدیره تعیین می گردد . 

10- رئیس و اعضاء هیئت مدیره بر اساس نوع شرکت انتخابی (سهامی خاص یا تعاونی ) انتخاب می شوند .

منبع:منصور خیاطیان - کارشناس ارشد تکثیر و پرورش- شیلات هرمزگان - بندر لنگه

کشت و صنعت سهامی الگوی اقتصادی جدیدی است که نسبت به الگو های اجرا شده در صنعت میگوی ایران از امتیازات ویژه ای بر خوردار است که در مقاله الگوهای اقتصادی در صنعت میگوی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در حال حاضر ایراد اصلی در تولید میگو کاهش سود ، کمبود نقدینگی و عدم ثبات بازار است. کشت و صنعت سهامی همانگونه که از اسم آن پیداست به تعداد زیادی سهامدار تعلق دارد و برنامه کاری آن منظم و بر اساس یک مدیریت متمرکز استوار است .کشت و صنعت سهامی در قالب یک شرکت که می تواند سهامی خاص یا تعاونی باشد همانند سایر کشت و صنعت های موجود در کشوراختیار تمام حلقه های تولید را دارد و تفاوت آن با سایر کشت و صنعت ها در ماهیت آن است نه درعملکرد آن .در کشت و صنعت های غربی مالکیت به افراد کمی تعلق دارد و در کشت و صنعت های شرقی مالکیت دولتی است در حالیکه در کشت و صنعت سهامی مالکیت از آن سهامداران زیادی است . 
بنا بر این با متمرکز کردن تعدادی از مزارع میگوی زیر 20 هکتار در یک واحد کشت و صنعت سهامی بسیاری از هزینه های تکراری در استفاده از ماشین آلات ،نیروی انسانی و مدیریت های متفاوت حذف خواهد شد . و بکارگیر ی کارشناسان مجرب مقرون بصرفه بوده وسود حاصل از حلقه های تولید به کشت و صنعت بر می گردد. و نیاز به نقدینگی کل حد اقل 50 % کاهش و سود حاصله حداقل 30% افزایش می یابد .
آنچه ما به عنوان اصول ا ولیه آورده ایم در 10 اصل و 41 بند خلاصه شده است و علاقمندان بر اساس شرایط خود می توانند اصولی را حذف یا اضافه نمایند . 

1- اهداف کشت و صنعت سهامی 

الف : حفظ مالکیت مزارع میگوی خرد و جلو گیری از توسعه سرمایه داری غربی دربخش آبزی پروری. 

ب: خارج شدن ازوضعیت تولید میگوی تحقیر آمیز .

ج: بی نیازی نسبت به اربابی بانکها .

د : تولید با برنامه ریزی منظم با مدیریت متمرکز.

ح : داشتن اختیار تمام حلقه های تولید از تکثیرمیگو تا فروش محصول برای مد یریت بهتر. 

و: فعال سازی مزارع راکد ، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی .

ز : اطمینان بخشیدن به سود دهی صنعت پرورش میگو و افزایش سرمایه گذاری .

ه : کاهش هزینه ها ، افزایش سود و تولید پایدار. 

ط : حذف یارانه صادراتی پس از سه سال از صنعت میگو . 

2 - راهکارهای دست یابی به کشت و صنعت سهامی 


الف : تولید در قالب یک مجموعه متمرکز با مدیریت واحد وشراکت در سود وزیان انجام شود . 

ب : یارانه صادراتی میگو برابر با سه سال تولید بصورت یکجا در اختیار کشت و صنعت قرار گیرد . 

ج : امتیاز کارگاه تکثیر ، تولید خوراک و عمل آوری به کشت و صنعت سهامی واگذار شود . 

د : : در سالهای اول مزرعه داران با همکاری یک یا چند شریک( بانک ) اقدام به تولید نمایند .

ح : سود حاصل از تولید در سالهای اول و دوم برای سرمایه گذاری استفاده گردد . 

و : درصدی از سود سال سوم به بعد برای افزایش نقدینگی و تکمیل سرمایه گذاری استفاده شود . 

ز : سهم هر مزرعه بر اساس سطح زیر کشت آن مزرعه محاسبه گردد .

ه : هر کشت و صنعت سهامی حداقل 100 و حداکثر 500 هکتار زمین در اختیار داشته باشد. 

ط : ورود عضو جدید با پرداخت حق عضویت و رضایت هیئت مدیره صورت پذیرد . 

3- نحوه همکاری مزرعه داران میگو با کشت و صنعت سهامی : 

الف : مزرعه داران بعنوان سهامدار تمامی امکانات مزرعه رادر اختیار کشت و صنعت می گذارند . 

ب : مزرعه داران می توانند مالکیت خود را حفظ و مدیریت تولید را به کشت و صنعت واگذار نمایند . 

ج : مزرعه داران می توانند با رضایت هیئت مدیره به شکل سرمایه گذار ، مشاور ،کارشناس ، سرکارگر و کارگر در کشت و صنعت فعالیت نمایند . 

4- انتخاب مدیر تولید 

الف : مدیر تولید از طرف هیئت مدیره انتخاب و سایر اعضاء در این کار دخالتی ندارند . 

ب : مدیر می تواند از اعضائ هیئت مدیره یا هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد . 

ج : هیئت مدیره در صورت نا رضایتی ازعملکرد مدیر تولید ، مسئولیت را به شخص دیگری واگذا ر می نماید . 

5 - شرح وظایف و اختیارات مدیر تولید عبا تند از :

الف : مسئولیت انتخاب کارگر و سرکارگر را دارد. 

ب : بررسی و برآورد کننده نهاده های مورد نیاز دوره پرورش و مسئول آماده سازی سایت برای تولید است .

ج : مدیر مسئو لیت دارد در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص احتمالی دوره پرورش اقدام کند. 

د : هماهنگی و نظارت بر ارائه خدمات کارشناس یا کارشناسان مزارع را بعهده دارد . 

ح : مدیر تولید در خصوص هزینه کرد باید موافقت نمایندگان هیئت مدیره را داشته باشد . 

و : تهیه گزارش شفاهی جهت سرعت در هماهنگی و گزارش کتبی برای مستند سازی لازم است . 

ز : مدیر موظف است نماینده یا معاون خود را به هیئت مدیره معرفی تا هیئت مدیره صلاحیت ایشان
را بررسی نماید . 

ه : مدیر تولید و نماینده ایشان باید در سایت حضور دائم داشته باشند . و خروج ایشان باید با هماهنگی باشد .
ط : مدیر تولید در صورت کارایی نا مناسب نماینده می تواند ایشان را کنار گذاشته و شخص دیگری را معرفی نماید 

6- حقوق و مزایای مد یر و نماینده مدیر تولید 

الف : حقوق و مزایای مدیر تولید بر اساس حجم کار ، سابقه کاری و عرف محل توسط هیئت مدیره تعیین می گردد . 

ب : حقوق مدیر تولید 50 درصد بصورت ماهیانه و ما بقی در پایان دوره پرداخت خواهد شد . 

ج : حقوق نماینده مدیر تولید از طرف هیئت مدیره تعیین میگردد . 

د : در صورتیکه مدیر در امور محوله کوتاهی نماید هیئت مدیره با تشخیص خود از پرداخت
50 درصد حقوق مدیر در پایان دوره خود داری می نماید . 

7 – انتخاب شریک و شرایط شراکت عبارت است از : 

الف : شریک می تواند آورده نقدی یا اقلامی از نهاده های تولید را فراهم کند . 

ب : سود شریک با آورده نقدی برابر ... درصد و سود شریک با آورده نهاده تولید برابر... درصد محاسبه می گردد . 

ج : شریک می تواند بدون دریافت سود، محصول میگوی تولیدی را با قیمت از قبل تعیین شده دریافت نماید. 

د : شریک می تواند با داشتن کارگاه خورا ک یا لارو یا کارگاه عمل آوری از ابتدا در سود و زیان گروه تولید سهیم باشد ( فعال سازی کارگاه های راکد ). 

8- هیئت مدیره موظف است یک کارشناس بومی بعنوان بازرس در کنار سایر کارشناسان انتخاب تا از عملکرد درست کارشناسان اطلاع و برای بهبود عملکردشان راهکار ارائه نماید . 

9- نمایندگان هیئت مدیره و کارشناس بازرس که غیر مستقیم با تولید در گیر هستند حقوق دریافت می کنند ومیزان حقوق از طرف هیئت مدیره تعیین می گردد . 

10- رئیس و اعضاء هیئت مدیره بر اساس نوع شرکت انتخابی (سهامی خاص یا تعاونی ) انتخاب می شوند .

منبع:منصور خیاطیان - کارشناس ارشد تکثیر و پرورش- شیلات هرمزگان - بندر لنگه

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 5 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد