سایت تخصصی علوم دامی

معرفی انواع ماهیان پرورشی گرمابی

 

 

1.كپور معمولی
2.كپور نقره ای(فیتوفاگ)
3.كپور علفخوار(آمور)
4.كپور سرگنده
این ماهیان در آبهای شیرین ودر دمای 25 تا 29 درجه بهترین تغذیه و رشد را دارند و از 15 درجه كمتر و از 35 درجه بالاتر تغذیه قطع می گردد. 

 

 

محیطهای پرورشی:
ماهیان گرمابی در استخرهای خاكی و بتونی پرورش میابند.كه رشد آنها در استخرهای خاكی به دلیل تولیدات طبیعی استخر بیشتر از استخرهای ذخیره می باشد.

تراكم و تركیب ماهیدار كردن استخرها:
تراكم به معنای تعداد ماهی ایی است كه در یك استخر باید رهاسازی شود.پرورش دهندگان اكثراً تمایل دارند كه تعداد ماهی بیشتری در استخر خودرهاسازی كنند ولی باید توجه كنند كه اگر از مقدار معینی تعداد ماهی بیشتر شود ،نه تنها میزان تولید بیشتر نمی شود،بلكه رشد ماهی خیلی كم می گردد.كارشناسان براساس تجربه سالیان گذشته توصیه می كنند كه در استخرهای كوچكتر از 400 مترمربع 5/0 تا 1 قطعه در هر متر مربع رهاسازی شود كه میزان دقیق آن را كارشناس بر اساس وضعیت استخر مشخص می كند.
با توجه به اینكه در استان ما پرورش دهندگان از آب استخر به میزان زیادی برای آبیاری زمین استفاده می كنند،ماهی مناسب برای این استخرها بیشتر كپور علفخوار(آمور) می باشد.این ماهی به آب زلال و شفاف نیاز دارد و از یونجه وسبزیجات دیگر تغذیه می كند.

تغذیه ماهیان گرمابی:
همانطور كه اشاره شد ،آمور از یونجه و علوفه سبز دیگر تغذیه می كند.هر ماهی آمور برای اینكه به وزن 1 كیلوگرم برسد ،نیاز به مصرف 20 تا 25 كیلوگرم یونجه دارد.ماهی آمور هر روز 40 درصد وزن بدن خود غذا می خورد ،یعنی یك ماهی یك كیلویی،400 گرم علف می خورد.
برای تغذیه وقتی ماهی ها كمتر از 50 گرم هستند علوفه را خرد كنید تا اندازه دهان ماهی شود و آنها را در دو یا سه قاب چوبی بریزید.بهترین زمان غذادهی ماهی آمور ساعت 8 صبح و 4 بعدازظهر می باشد.چون این ماهی حریص است و غذای كپوررا می خورد ،باید اول آنرا با علف سیر نمایید و 2 ساعت بعد ماهی كپور را غذادهی كنید.
ماهی كپور همه چیز خوار می باشد و از گندم و جو خیس شده،ذرت خرد شده و غذاهای باقیمانده تغذیه می كند .هر ماهی كپور برای اینكه به یك كیلوگرم برسد ،باید 4 تا 5 كیلو غلات مصرف كندوهر ماهی روزانه 3 درصد وزن خود غذا می خورد یعنی یك ماهی 600 گرمی 18 گرم غذا در روز میخورد.
غذای كپور را در تشتك ریخته و تشتك را در كف استخر قرار می دهند ،چون كپور از كف تغذیه میكند.
مقدار و تعداد وعده توسط كارشناس اعلام می گردد.
در استخرهای ذخیره چند قطعه نیز ماهی فیتوفاگ می ریزند .این ماهی نیاز به تغذیه دستی نداشته و از تولیدات طبیعی استخر استفاده می كند.برای این منظور رنگ آب باید كمی سبز باشد.
مثال:در یك استخر 200 مترمربعی چه تعداد ماهی و از چه نوع باید رهاسازی شود؟
قطعه كپورعلفخوار(آمور) 160=80% × 200 
قطعه كپور 30 =15% × 200
قطعه كپور نقره ای 10=5% × 0 20 
پرورش ماهی=استفاده بهینه از منابع آبی خرد=خودكفایی خانوار كشاورز 
اگر تعدا دماهی رهاسازی شده بیشتر از این مقدار باشد ، به وزن مناسب نمی رسند و درنتیجه چون كوچك‌هستند،مشتری نخواهند داشت.مردم دوست دارند ماهی درشت بخرند،به همین خاطر ماهی كمتر از یك كیلوگرم را نمی خرند.

میزان برداشت:
اگر پرورش دهنده توصیه های كارشناسی را دقیقاً رعایت كند ،در پایان دوره 6 تا 8 ماهه وزن ماهی آمور به 5/1 تا 2 كیلوگرم،ماهی كپور 1 كیلوگرم و ماهی فیتوفاگ به 800 گرم می رسد.
در مثال قبل میزان برداشت به این قرار است:
كیلوگرم ماهی آمور 320 =2 × 160 
كیلوگرم ماهی كپور 30 =1 × 30 
كیلوگرم ماهی كپور نقره ای 8 =8/0 × 10
بنابراین كل برداشت از این استخر 358 كیلوگرم می باشد.

پرورش ماهـی

مقدمه:
پیشرفت تكنولوژی به همراه تجربه درارتباط باامورات پرورش آبزیان امكانات وراهكارهای جدیدوقابل دسترس وكاربردی راجهت افزایش تولید،كاهش ضایعات وسودآوری بیشتردراختیار پرورش دهنده قرارمیدهد.اماتحقق یافتن امرفوق منوط به كاربردی كردن آن توسط پرورش دهندگان می باشد.

تعریف هوادهی:
هوادهی عملی است كه طی آن آب وهواباهم مخلوط شده و درنتیجه میزان اكسیژن محلول درآب به حداشباع نزدیكترمیشودواكسیژن موردنیاز برای مصرف ماهی تامین می گردد.

منابع تامین اكسیژن آب استخر:
1-ورودوخروج آب ازمحیط پرورش بطوردائم
2-بكارگیری دستگاه های هواده 
3-استفاده ازامكانات قابل دسترس مثل برج هواده
4-ریزش آب ازلوله سوراخدارنصب شده برروی دیواره استخر
5-به گردش درآوردن آب استخر بوسیله پمپ آب
6-تزریق هوابه آب استخربوسیله دمنده های هوا
7-باد و گیاهان

دلایل بكارگیری هواده وروشهای هوادهی درپرورش ماهی:
دربعضی ازاستخرهای پرورش ماهی كه آب به دلایلی به كندی تعویض می گردداكسیژن محلول درآب درطول شبانه روزتغییرات زیادی می كندبطوریكه درروزهای ابری ودرهنگام صبحدم كمبودمیزان اكسیژن كاملاًمشهودمی باشدوتلفات ماهیان رامنجرخواهدشد. لذابایدتدابییری اندیشیدتاسلامت ماهیان درچنین شرایطی حفظ شود.برای این كارمی بایست ازروشهای هوادهی بسیارساده كه هرپرورش دهنده قادربه اجرای آن می باشداستفاده كرد. 

روشهای هوادهی:
1-نصب برج هواده درمحل خروج آب ازلوله موتور پمپ: 
دراین روش آب پس ازعبور ازدهانه لوله اصلی برروی صفحات مشبك برج ریزش كرده وبصورت قطرات بسیارریزدرآمده وواردكانال آبرسانی می شود،درحین این عمل، آب گازهای مضرراازدست داده وبااكسیژن وارداستخرمی گردد. استفاده ازاین نوع هواده دراستخرهای پرورش قزل آلاشدیداًتاكیدمیگردد.
2-نصب لوله سوراخدارپلی اتلینی برروی دیواره استخر:
دراین روش آب پس ازعبورازروزنه های لوله به ارتفاع یك متربصورت قطرات ریزبرروی آب استخرپاشیده شده كه باعـث افزایش اكسیژن می گردد.
3-استفاده ازپمپ های آب :
درروزهای ابری كه ماهیان باكمبوداكسیژن مواجه هستنداستفاده ازاین روش ضروری بنظرمی رسد.برای این كاریك دستگاه پمپ برقی یابنزینی رابرروی دیواره استخرگذاشته وبامكش آب استخروبرگشت مجددآب میزان اكسیژن آب راافزایش دهید.
4- ایجادكانال برروی دیواره استخرونصب كردن لوله های 20 سانتی پلی اتیلنی ( قطركمترازیك اینچ ) در فاصله های 40سانتیمتری روی دیواره استخر بسمت داخل آن .دراین روش آب مستقیماًواردكانال شده وپس ازعبورازلوله هابه داخل استخرریزش كرده ومیزان اكسیژن آب افزایش پیدا می كند.

هواده چه وسیله ای است؟
درپرورش ماهی هروسیله ای كه اكسیژن محلول درآب را افزایش دهدوبه حداشباع نزدیكتركند،هواده به می آید.هوادهنده هابه لحاظ نحوه تزریق هوادرآب متفاوت هستند.بعضی ها از طریق تزریق اكسیژن آب در استخرمثل فواره ،موتور پمپ وبعضی ها دمیدن هوا درآب این عمل را انجام می دهند مثل هواده جت و اسپلش پرورش دهندگانی كه می خواهند تولیدشان بیشتر از ظرفیت استاندارد استخر باشد بكارگیری هواده مثل هواده فوق در طول دوره پرورش ضروری می باشد. 
مثال:
با بكاربردن یك دستگاه هواده می توان تعداد 10000قطعه بچه ماهی قزل آلا را در یك استخر 500 متر مربعی با میزان آب 20لیتر در ثانیه پرورش داد و مقدار 2تا5/2تن ماهی قزل آلا برداشت نمود. 
هوادهی =تامین اكسیژن ماهی=تغذیه بهتر=رشدمطلوب
این نوع پرورش آبزیان در ابتدا در كشورهای درحال 
توسعه انجام میگیرد. 
به مدیریت كمی نیاز دارد. جمعیت ماهیان به درستی 
ارزیابی نمی شود و تفاوتهایی در رشد و اندازه ماهیان دیده می شود. 
استخرها معمولاً بزرگ و كم عمق هستند و مساحت آنها از 1 تا چندین هكتار متغییر است. 
- ماهیان رهاشده متكی به غذای طبیعی است تراكم ماهی كمتر از 1/m2 
- میزان تولید درشرایط مطلوب 1/0 تا 4/0 كیلو كیلو گرم در متر مربع می باشـد. 
- ازنمونه های رایج آن پرورش مـــاهی قزل ققق آلا دردریاچه داخلی نظیر دریاچه نئور در شه شهرستان اردبیل اشاره كرد 
- دروه پرورش طــــولانی بسته به شــرایط اقل اقیمی و مقدار غذای منبع آبی دارد
 
dafsarfishes.blogfa.com

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 5 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد