سایت تخصصی علوم دامی

 

یکی ازفاکتورهای مهمی که ازتوسعه این صنعت جلوگیری میکنددرزیربیان شده است:کشاورزان هرروز به متخصصان تغذیه حیوانات میگویندکه وزن مناسب برای کشتارسن ۹ماهگی میباشدیک پرنده ۹ماهه چرمی قابل قبول راتولیدمیکند.سن توصیه شده برای کشتارحداقل ۱۳ماهگی میباشداخیرامتخصصان تغذیه اهداف کوتاه مئتی باتوجه برروی وزن به عنوان یک فاکتورمهم واساسی درآسیب به کیفیت موادخام به خصوص پوست وپرداشته اند.به گفته دکترکارمَن به سمتی پیش میرویم که دباغ هااستانداردهای کیفیت چرم خوب راتعیین میکنندکه به صلاح نیست.این بیانات ممکن است ازشواهدی که همکنون درباره پوستها وجودداردباحسن نیت بیان شده باشنداماچیزی که دراین میان مهم است درک دقیق تفاوت نظرمتخصصان تغذیه مختلف وچگونگی سازگاری این مسئله درمزرعه میباشد.برای دسترسی به وزن خوب درواقع یک رژیم غذایی سالمموردنیازمیباشدکه نتایج آن بهبودکیفیت پوست وتوسعه پرمیباشد.

این مقاله به بحث برخی ازاین ضدونقیض هاکمک کرده ونشان میدهدکه چراهم اکنون ثابت شده است که پرندگان جوان کشتارشده می توانندپوست های خیلی قابل قبولی برای بازارراتولیدکنندونشان میدهدکه سن ملاک نیست امادرواقع نسبت بلوغ ومشخصه های آن که دربرنامه های مدیریتی تغذیه ای مزرعه کنترل میشودمهم می باشد.

 

 

● مواد و روش ها:

درتعدادی ازپرندگان پرورش داده شده پاسخ هایی که به جیره غذایی داده شده دادند درآفریقای جنوبی مناسب بوده است.آنهااولین جوجه هاراازنوامبر۲۰۰۰نگهداری کردند.جوجه ها به طورمصنوعی ازتخم های پرورش دهندگان تحت نظارت بیرون آمدند.این جوجه هاقراربودبه وزن۵۰گرم برسند.جوجه هاپس ازبیرون آمدن ازتخم برچسب خوردندودرگروهایی نگه داری شدند.دراین مطالعه هیچ ماده هورمنی استفاده نشد.۳۶جوجه ازگروه های ۸تا۱۴ماهه(۳۵تا۶۰هفته ای)کشتارشدند.۲تاهم درنوامبر۲۰۰۱وبقیه درژانویه ۲۰۰۲کشته شدند.دراین مرحله هرپوست به صورت خودکاردرکشتارگاه شماره خورده وشماره ها به آنها پانچ می شد.مطالعه دوم شامل ۱۰پرندهبه دنیاآمده دراواخرزمستان یعنی بین جولای وآگوست ۲۰۰۱باثبت اطلاعات در۴۴سال درحالی که دراین آزمایش ازامکانات موقتی استفاده شدوشرایطپرورش اصلاایده آل نبودوبرای آب وهوای مرطوب زمستان مناسب نبوده حال این گروه ویژه مقدارزیادی ازوقت خودرادرمحیطی خفه خیلی تاریک وتنگ گذراندندوبرای ۸هفته اول نتایج هوای مرطوب رانشان دادندسپس دیده شدمصرف غذایشان تحت استرس شدیدمحیطی به۵۰%کاهش یافته که این امرالبته دراواخرآزمایش روبه کاهش گذاشت درپایان بعدازگذشت ۳ماه همه جوجه هاموردوزن کشی قرارگرفتند.

بعدازگذشت ۷ماه تاثیراین استرس هادوباره بررسی شدکه معلوم شدعلت کاهش مصرف غذابرخی ازاین استرس هابوده که این پرندگان دراول فوریه۲۰۰۲برای کشتارصرف شدندکه این جوجه ها۸ماهه نبودندهمچنین آن هاخیلی آهسته دراوایل زندگی خودمدام به بیماری دچارمی شدنددراین زمینه عکس هایی ازمحیط نیزتهیه شدهمچنین پوست های آنهابعدازکشتارتست شدکه کیفیتی متفاوت داشت که این خوددلیل براین بودکه درکیفیت پوست تنهاسن مهم نیست البته یک مطالعه برروی پرندگان پرورش یافته تحت شرایط متفاوت مدیریتی بامشخصه های رشدبسیارمتفاوت که نشان دادکه نمیتوان این کیفیت راتنهابه سن نسبت داد.

● نتایج:

 

پرندگان رشدیافته براساس جیره غذایی بلومنتین به صورت کاملاواضح مشخصه های رشدراباپیشرفت های خوب نشان داد.البته تفاوت های گوناگونی بین گروه های سنی مشابه ازدسته ای به دسته دیگروجودداردکه به طورمستقیم نمیتوان به فاکتورهای مدیریتی ویژه نسبت داده شودکه بعدادرموردآن بحث خواهدشد.وقتی که پوست هادرمرحله درجه بندی پوست واردودرجه بندی شدندمتخصصان پوست درخواست تهیه طبقه بندی هایی برای هرپوست براساس رشدفولیکول رادادند.آنها۴کلاس رادرنظرگرفتندکهکلاس اول رامطلوبتروتاکلاس چهارم فولیکولهایی که کوچک وبادرجه کیفی پاینی راازنظرتحویل به دامداررانشان میداد.

کل/ تعداد پوست / کلاس

۵۰ / ۱۸ / ۱

۳۳ / ۱۲ / ۲

۱۷ / ۶ / ۳

۰/ ۰ / ۴

%۱۰۰ / ۳۶ / جمع

آنهاگزارش دادندکه بیشترپوستهایی که آنهاازگروه سنی پرندگان ۹تا۱۰ماهه بدست آمده درکلاس ۴قرارداشته است طبق متوسط طبقه بندی انجام شده کلاس ۱.۶ومتوسط برای جوجه های۱۰ماه وکمترازآن درکلاس ۱ ۱۴بوده که خوداین مسئله مشخص میکندکه سن به تنهایی فاکتورتعیین کننده نیست البته همه پوست هاازلحاظ سایزوفولیکولپرقابل قبول بودندیک نکته جالب وجودپوست۱*۱۴ماهه بودپرهاصاف وبدون برجستگی بودندوفقط یک فاکتورمعمولی نامطلوب درمحل کشتارپرورش دهندگان ویاپرندگان بالای۱۴ماه بودمشاهده شد.سایزپوست معمولادرپرندگان جوان مشکل ایجادمیکنددقت کنیدپرندگانی که درگروه۱۰ماهه وکمتربودند متوسط ۱۵.۴۶رابدست آوردندکه درکل همه پوستهاسایزی بیشترازمعمول رادردرجه بندی سایزی بادرجه آبدست آوردند(بیش از۱۴۵PQL)

کل / تعداد پوست / کلاس

۴۰ / ۴ / ۱

۳۰ / ۳ / ۲

۲۰ / ۲ / ۳

۱۰ / ۱ /۴

۱۰۰ / ۱۰ / جمع

متوسط طبقه بندی انجام شده درکلاس ۲این بودکه یکی ازپوستهادراین گروه ازرسیدن به استانداردقابل قبول رشدفولیکول بازماند.متوسط سایزپوستها ۱۴.۲ بودویکی ازپوست هاازبدست آوردن درجه A(بیش از۱۴)بازماندنکته قابل توجه دراین گروه اینست که باوجودشروعی آرام درزمانی مطلوب برای تغییررژیم تغذیه به سیستم بهترمتوسط وزن لاشه های این گروه کم بود.چیزی درحدود۴۰.۱۸کیلوگرم که این متوسط پرندگان ۵ ۶ماه وپیرتردرکشتارگاه های جنوب آفریقا می باشد.

● بحث:

اینکه برخی ازتولیدکنندگانی که به طورموفقیت آمیزی پرندگان جوانتررادرکشتارگاه هاباپوست های قابل قبول تولیدمیکنندمشهوداست.وقتی که رشدفولیکول هااندازه گیری می شودازلحاظ اقتصادی پرورش پرندگان کشتاری ۹و۱۰ماهه نسبت به نگهداری آنهابرای ۱۴تا۱۲ماهگی بسیارحائزاهمیت است زیراپرندگان درطول ماه های اضافه زندگی خود۹۰ ۵۰بیشترازغذااستفاده میکنند.زیربنای اقتصادی اضافی وسرمایه گذاری دامدارنیزبه نگه داری پرندگان برای۴ ۶ماه بیشترمیشود.همراه باپرندگان تولیدمحصولات گوشتی نیز تحت این شرایط پرورش البته افزایش میابد درآمدحاصل ازتولیدگوشت نیزبه تنهایی باکاهش هزینه عمل آوری گوشت به عنوان یکی از نتایج حاصل ازافزایش محصولات گوشتی افزایش میابددلایل مرتبط به سن درکیفیت پوست دراینجاخلاصه شده دراینکه درک کنیم که همیشه این عوامل باتوجه به شرایط وگونه متفاوت است دلیل اول درنوشتن جیره غذایی کل بقایای صنعتی درنزدیک شدن به وقت گرسنگی درمقایسه با نیازهای غذایی شترمرغ نشان داده شده است حتی وقتی که دامداران بانسبت های مشابه تغذیه میکنندممکن است ۲%تفاوت درمحتویات پروتینی لوسرین(به عنوان مثال )داشته باشدلوسرین ازیک محصول تمیزدرمقایسه باعلوفه های باعلف هرزتبعانتیجه ای درتفاوت محصول داردشترمرغ هابه چیزهایی که ممکن است به صورت تغییرات ضعیف آشکارشوندحساسیت بالایی دارندتغیراتی مانندفوق بسیارحائزاهمیت هستندهمانطورکه درگروه ح مطالعه باتصویرتوضیح داده شدفاکتورهای محیطی میتوانندتاثیربسزایی برروی رشدونموداشته باشدبااین همه هنگامیکه پایه تغذیه صحیح باشدرشدفولیکول هادرمقایسه بامیانگین رایج پرورشگاه هابیشتروبالاترباقی میمانداین اطلاعات کاربردی سن وکیفیت پوست صادرشده ازجنوب آفریقاراتضمین میکند.

برخی ازدامداران جیره های خودشان راباغذاهای تجاری خریده شده مخلوط میکنندکه قواعدومعمول غذاهای جنوب آفریقایی به صورتی است که درآن کنترل های کمی وجودداردیک دامدارممکن است اعتقادداشته باشدکه فرمولاسینون های مشابه راازگروهی به گرهی دیگرسطوح غذایی وسال به سال خریداری میکننداماهکیشه به این حالت نمیباشداستفاده ازعناصرمختلف ازگروهی به گروه دیگرسطوح تغذیه ای پایه ومشابهی هراایجادوطبعاتفاوت بسیاری درعملکردپرنده بوجود می آوردواین برداشت غلط بیشتردراین مقطع اثرمیگذارددامداری که۴باردرروزغذادراختیارحیوان قرارمیدهددرمقایسه باکسی که همان غذاراروزی ۱باردراختیارحیوان قرار میدهد مطمئنن نتایج متفاوتی را میبیند.جوجه های که درشکلهلی آ.ح و۵تحت جیره های مشابه پرورش یافته بودندتفاوتهای مشخصه های رشدرابه علت فاکتورهای مدیریتی نشان میدهندکه شامل:

مدیریت جوجه های کوچک که درسرعت رشددرهفته های ابتدایی تاثیرگذاشته است

محیط

تفاوت درکیفیت میزان لوسرین استفاده شده درجیره غذایی

تجارت پرورش دهندگان جوجه ها

جوجه هاحال ۴ماهه یا۱۱هفته ای(شکل۴) هستنداین امرواضح است که درصورت نگهداری این جوجه هابه شکل صحیح آنهاخیلی زودترازجوجه های شکل ۳بالغ میشونددرحالی که همکنون تفاوت بسیارواضحی درسرعت رشدوجوددارد.ج.جه هادرشکل ۳نمونه بسیاری ازجوجه های۳ ۴ماهه ی دیده شده امروزهستندهرگاه جزیاتفاکتورهای تغذیه ای که باعث تفاوت بین کیفیت پوست خوب درسنین جوان تروپوست غیرقابل قبول درک شودآنگاه این مسئله که چراپرورش شترمرغ برای کشتارسریع باپوست های قابل قبول که استانداردبالاتری رانسبت به پرندگان ۱۴ماهه تولیدشده به صورت رایج خواهندداشت امکانپذیربوده و روشن میشود.

غذاهای داریل هول به طوردائم برای سالها به توسعه فرمول های غذایی ودستوالعمل های تغذیه ای کهبلوغ پرنده رادرسنین جوانتربوجودمیآورداستفاده شده است.اودرتمام مدت مطالعات دقیقی انجام دادوازدرصدهای مناسب،پروتئین،موادمعدنی،شبه ویتامین ها،ویتامین هاوموادافزودنی طبیعی استفاده کرد.فرمولاسیون های بلومونس(blue months)برای فولیکول ها وویژگی هایرشدسریع پوست هاطراحی شده است که به دلیل خاصیت الاستیکی بیشترآنهابه آسیب های پوستی مقاومترهستند.قرارگرفتن همه این مواردباهم باعث ایجادپوست هایی باکیفیت،درزمانی کمترشده است.

● نتیجه گیری:

ان چیزی که روشن است این است که ارز بابی پوست های بدست امده از پرنده گان تغذیه شده با فرمولاسیون های بلومونتاین دردامداریهایمان به طورقطع نشان داده است که توجه به تغذیه خوب خیلی بیشترازتوجه به تخم مرغ های ساده یازنده نگه داشتن جوجه هامیباشد.این مطالعه نشان میدهدکه تغذیه مناسب برروی سن رشدفولیکول وکیفیت پوست اثرمیگذاردباتغذیه مناسب مزایای اقتصادی بیشتری وجودداردپرورش پرندگان به این روش محصولات گوشتی بیشتری تولیدمیکندهمچنین گوشت حاصل ازماهیچه های سریع رشدکرده نرمترمیباشدورنگ وعطربهتری دارد.

 

سایت آموزشی اطلاع رسانی هرس

 

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 5 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد