سایت تخصصی علوم دامی

 

 

یكی از مهمترین عناصر كشاورزی و پرورش دام، برنامه های بهبود ژنتیكی است. در مورد شترمرغ تنها بهبود صورت گرفته ‏حدود صد سال پیش انجام شد. درآن زمان برخی از آفریقای جنوبی ها پرندگانی را از آفریقای شمالی به منظور بهبود كیفیت ‏پر خریداری كردند. در طول 15 سال اخیر مقدار قابل توجهی پرنده در سطح بین المللی معامله شده اند. تا كنون پرها و قد دو ‏متری پرنده به عنوان ارزش مطرح شده اند. 
‏ 
بازرگانان پرندگانی را كه دارای خصوصیات متفاوتی بوده اند فروخته اند خصوصیاتی مانند: 
‏• پوستهای سیاه آفریقایی تنها نوع قابل پذیرش بوده است. 
‏• پرندگان آبی رنگ، گوشت بهتری دارند. 
‏• پرندگان قرمز خلق و خوی بدتری دارند. 
‏• پوستهای پرندگان آبی رنگ بی مصرف می باشد. 

 


این خصوصیات و فرضیات بر اساس شواهد و مدارك اندك و یا بی هیچ مدركی بدست آمده اند. سپس از چندین نام قرار دادی ‏و ظاهری كه در فعالیتهای مختلف بوجود آمده اند استفاده شد. مانند: 
‏• آبی های برتر نامیبیایی 
‏• آبی های برتر تگزاس 
همچنین از عباراتی به منظور تسهیل درامر فروش و ترغیب خریداران استفاده شد. در اینچنین تجارتی هیچ ركورد عملكردی ‏وجود نداشت و خریداران نمی توانستند پرندگانی را بخرند كه از پیشینه ژنتیكی آن مطلع بودند. وقتی من در سال 1997 به ‏انگلستان برگشتم و پس از آنكه در صنعت شترمرغ مشغول شدم، به دنبال یافتن پرندگان آبی و قرمز بودم زیرا در آفریقای ‏جنوبی فقط پرندگان سیاه داشتیم. وقتی با پرندگانی مواجه شدم كه به عنوان پرندگان آبی و قرمز فروخته شده بودند، خیلی ‏تعجب كردم، زیرا دراغلب موارد آنها از پرندگان سیاه من هم كوچكتر بودند. 
این اولین تجربه من در جهت درك این موضوع كه برنامه های تغذیه ای متفاوت اثرات معنی دار متفاوتی دارند و این واقعیت كه ‏تا زمانی كه عوامل تغذیه ای در معادلات منظور نشوند، تشخیص اینكه كدام نژاد از دیگری بهتر عمل می كند، غیر ممكن است ‏بود. تا زمانی كه به عوامل تغذیه ای توجه نشود دیدن عملكرد واقعی ژنتیكی غیر ممكن خواهد بود. این تجربه بود كه باعث ‏شد در زمینه تغذیه شترمرغ شروع به تحقیق كنم كه باعث همكاری من با ‏Blue Mountain‏ شد. این بولتن بر اهمیت تغذیه و ‏مدیریت تاكید دارد و اینكه چگونه می توان رابطه آنها را با برنامه های بهبود ژنتیكی برقرار كرد. 
‏ 
شركت ‏Blue Mountain‏ عوامل مدیریتی موثر بر تولید را به صورت زیر بیان می دارد: 
‏1. تغذیه تولید 
‏2. مدیریت جیره تولید 
‏3. مدیریت مزرعه ای تولید 
‏4. ژنتیك تولید 
‏ 
دلیل این امر این است كه اگر شماره یك یعنی تغذیه تولید منظور نشود، مدیریت جیره و مدیریت مزرعه اهمیت اندكی خواهند ‏داشت. عملكرد ژنتیك توارثی نیز نمی تواند خود را نشان دهد. برعكس حتی با داشتن بهترین تغذیه، اگر مدیریت جیره و ‏مدیریت مزرعه ضعیف باشند، باز هم نمی توان برنامه بهبود ژنتیكی مطلوب و معنی داری داشت. 
‏ 
تغذیه تولید 
خلاصه ای از تمامی عناصر مورد نیاز برای جیره های تولیدی در بولتن شماره 83 آمده است. این بولتن در باره تاثیر تغذیه بر ‏عملكرد ژنتیكی به بحث می پردازد. بخصوص این موضوع در مورد تولید شترمرغ و به دلیل جیره های بیاندازه ضعیف در نقطه ‏نقطه جهان مهم می باشد. بولتن های قبلی به وضوح این موضوع را ثابت كرده اند. 
‏ 
توانایی تولید گوشت در شترمرغ 
بولتن شماره 81 نشان می دهد كه چگونه منحنی میانگین رشد قابل قبول فعلی زیر آن چیزی است كه در مورد سایر گونه ها ‏وجود دارد. بولتن همچنین نشان می دهد كه پرندگانی كه به آنها جیره هایی كه فقط به منظور تولید شترمرغ داده شده، به ‏میزان 50% بیشتر نسبت به آنچه در حال حاضر مورد قبول است رشد خواهند داشت. 
‏ 
اثرات كیفیت پوست شترمرغ، سن و یا تغذیه 
بولتن شماره 79 اثرات تغذیه و عوامل مدیریتی را بر سن رشد فولیكولهای پوست نشان میدهد. بولتن ثابت می كند كه كیفیت ‏قابل قبول را می توان ماهها زودتراز آنچه فعلا حاصل می شود، بدست آورد. 
‏ 
سلامت شترمرغ و سوء تغذیه 
بولتن شماره 86 دوباره ثابت می كند كه تاثیر تغذیه بر رشد عقب افتاده در حال حاضر در صنعت شترمرغ وجود دارد. 
‏ 
تغذیه و سلامت 
بولتن شماره 80 عوامل مختلفی را در بر می گیرد كه تاثیر تغذیه بر توسعه اندامها و بخصوص توسعه اندامهای تولید مثلی ‏راثابت می كند. همچنین تاثیر بر كیفیت جوجه تمامی عوامل فوق، عوامل مهمی در هر مبحث بهبود ژنتیكی را تشكیل می ‏دهند. بعنوان مثال: 
‏• اگر توسعه اندام تولید مثلی در اثر تغذیه ضعیف به خطر بی افتد، چگونه یك پرورش دهنده شترمرغ می تواند به توانایی ‏ژنتیكی حیوان دست یابد؟ این موضوع توسط محققین آفریقای جنوبی در مقالات گزارش شده، فقط 45-60% جوجه های ‏حاصل از تخم ها زنده می مانند و نیز وزن زنده، حداقل میزان برای زنده ماندن می باشد. همچنین وزن لاشه هم حداقل وزن ‏قابل تحصیل شترمرغ است. 
‏• این موضوع را به خاطر بسپارید: كبد خون را تصفیه می كند، مواد زاید داخلی و خارجی را متابولیز می كند صفرا را سنتز می ‏كند، بسیاری از آنزیمها و پروتئینها را برای عملكردهای بدن می سازد. همچنین باعث تشكیل زرده می شود. همچنین در ‏بسیاری از فعالیتهای متابولیكی مانند سوخت و ذخیره كربوهیدراتها نقش دارد.بنابراین اگر با مشكلات متعدد كبدی مواجه ‏باشیم چگونه می توان جوجه هایی دارای مواد مغذی كافی داشت و چطور می توان قدرت و سلامت جوجه در آوری را بیمه ‏كرد؟ 
‏• اگر جوجه ها رشد كافی نداشته باشند، شواهد نشان می دهد كه اثرات ژنتیكی حقیقی را نمی توان معین كرد. شركت ‏پیامهای زیادی را به منظور كمك دریافت می كند و اكنون مشاهده می كنیم از جیره های متفاوتی در كشورهای مختلف ‏استفاده می شود. با دانستن این موضوع كه فرمولهای ‏B.M‏ شامل سطوح معنی دار بالاتری از مواد مغذی می باشد، ما ‏سیستم ارزیابی تغذیه ای برای پرورش دهندگان طراحی كردیم تا به آنان این امكان را بدهد تا بتوانند از این میزان توانایی ‏پرندگانشان را برای تولید، ارزیابی داشته باشند. (شكل 1). 
‏ 
‏ 
‏ 
اصول كلی این سیستم رتبه بندی تغذیه ای بر این اساس است كه امروزه جوجه هایی با داشتن اعضای نارس و توسعه ‏نیافته بدنیا می آیند. این امر شاهد و گواهی برتغذیه ناكافی مادران توسط پرورش دهندگان است كه باعث می گردد كبدهای ‏زرد روشن و در نتیجه تخمهایی فاقد مواد مغذی كافی داشته باشند. همچنین از شواهد این امر وجودتنوع و تفاوت در كیسه ‏های زردجوجه های از تخم در آمده است.
من با برخی از دامپزشكان صحبت كرده ام آنان هرگز جوجه های از تخم در آمده ای همراه با تولید صفرا ندیده بودند كه این امر ‏بسیار حیرت آور است و دلیلی بر این امر است كه بسیاری از آنان حتی این نشانه های سوء تغذیه را نمی شناسند. بسیار ‏مهم است كه در كیسه زرده، صفرا را به عنوان یكی از ضروری ترین عناصر كمكی به هضم كیسه زرده مشاهده كنیم. ‏همچنین تنوع و تفاوت بسیاری نیز در اندازه و میزان رشد و توسعه سایر اندامهای اصلی مشاهده می كنیم. 
واضح است كه اگر جوجه هایی با داشتن اندامهایی متولد شوندكه به خوبی عمل نمی كنند، در مقایسه با جوجه هایی كه ‏اندامهای سالم و قوی دارند، رشد كندی خواهند داشت. 
‏ 
پرنده كلاس 6 
پرنده ای است كه به مدت شش ماه با جیره های ‏B.M‏ تغذیه شده است. برای پرورش دهندگان این فرصت خوبی برای بهبود ‏سطوح مواد غذایی است میزان تاثیر بر تولید وكیفیت جوجه به طور معنی داری متفاوت می باشد و بسته به سابقه تغذیه ای ‏قبل از شروع تغذیه با جیره های ‏B.M‏ و سطوح بالای مواد مغذی می باشد. در پرندگان كشتاری عموما مدت 6 ماه به منظور ‏مشاهده تاثیر كامل جیره های ‏B.M‏ و رسیدن به مزایای حاصل از تكنولوژی ‏MQSL‏ ( كیفیت گوشت/ عمر مفید) زمان لازم ‏است. 
‏ 
پرنده كلاس 5 
پرنده ای است كه حد اقل به مدت 2 سال با جیره های ‏B.M‏ تغذیه شده است. با داشتن این فرصت زمانی، پرورش دهندگان ‏فرصت خواهند داشت تا بتواند مواد مغذی لازمه را به تخم ها انتقال دهند. اگر چه این امر بستگی به سابقه تغذیه ای دارد. در ‏موارد زیادی ممكن است اعضای تولید مثلی خوب توسعه نیافته باشند.در مجموع اگر برنامه های تغذیه ای پیشین بسیار ‏ضعیف بوده باشند، باعث بوجود آمدن خسارات دائمی شده اند. 
‏ 
پرنده كلاس 4 
پرنده ای است كه از زمان تخم درآمدن با جیره های ‏B.M‏ تغذیه شده است. ممكن است این پرندگان با داشتن جیره های با ‏ارزش غذایی بالا از روز اول بتوانند رشد قابل قبول خوب و اندامهای كاملی داشته باشند. 
‏ 
پرنده كلاس 3 
پرنده ای است كه حاصل جوجه در آوری پرنده ای از كلاس 5 یا 6 باشد. این پرندگان حاصل از تخمی هستند كه مواد مغذی به ‏خوبی به آن انتقال یافته است. این جوجه ها در زمان از تخم در آمدن قوی می باشند و ضریب تبدیل خوبی از روز اول دارند. 
‏ 
پرنده كلاس 2 
پرنده ای است كه حاصل از تخم های پرنده های كلاس 3 یا 4 می باشد. این پرندگان حاصل از والدینی هستند كه قابلیت ‏خوبی برای انتقال مواد مغذی لازم به تخم ها یشان داشته و همچنین اعضای تولید مثلی خوبی داشته اند. 
‏ 
پرنده كلاس 1 
پرنده ای است كه حاصل از پرنده های 1 یا 2 می باشد. این مرحله ای است كه وراثت ژنتیكی می تواند با تمامی توانائیش ‏خود را نشان دهد. بهبود و پیشرفتهای خوبی در عملكرد خوك، طیور، لبنیات و سایر دامها در طول 30 و 40 سال گذشته حاصل ‏شده است. این امر در نتیجه تركیب بهبود در وضعیت تغذیه، توانایی تشخیص وضعیت ژنتیكی و نیز سیاست حذف مناسب ‏است كه باعث حذف حیوانات ضعیف از نظر عملكرد ژنتیكی از گله می گردد. 
‏ 
شكل 2 
‏ 
‏ 
جداول هدف تولید كه در انتهای بولتن 83 آمده است در صورت همراه بودن و تركیب میانگینهای گله پس از برنامه 5 ساله ‏تغذیه تولید و مدیریت تغذیه تولید، مدیریت تولید مزرعه و اجرای برنامه حذفی گله، قابل حصول خواهد بود. برنامه حذفی گله ‏به منظور مشخص كردن پرنده های مولدی كه عملكرد خوبی ندارند و پرنده های مولدی كه جوجه های با رشد ضعیف تولید ‏می كنند، ضروری می باشد. اگر برنامه منظم ادامه یابد، در پایان سال دهم پیش بینی می شود ضریب تبدیل فعلی، با ‏افزایش میانگین پس از برنامه 5 ساله، به نصف كاهش یابد. 
دلایل دیگر مبنی بر اینكه برنامه های فعلی عملكرد خوبی ندارند این واقعیت است كه در طی 100 سال گذشته پرورش ‏شترمرغ، هیچ بهبود عملكردی حاصل نشده است و یا در طول یك دهه ای كه پرورش شترمرغ به خارج از آفریقا كشیده شده ‏است، هیچ پیشرفتی ملاحظه نشده است. در حقیقت چقدر می توان این كاهش عملكرد را تحمل كرد؟ این امر نتیجه تاثیر ‏سیستم تغذیه ای م یباشد كه جیره هایی پائین تر از نیازهای غذایی شترمرغ ها پیشنهاد می كرده است. تمامی عواملی ‏كه بالا ذكر شده به وضوح نشان می دهند كه تا زمانی كه عوامل تغذیه ای مورد توجه قرار نگیرند، تعیین توانایی ژنتیكی حیوان ‏غیر ممكن می باشد. 
‏ 
مدیریت تغذیه تولید 
هر برنامه تغذیه تولیدی می باید همراه با مدیریت تغذیه تولید باشد. این موارد در بولتن شماره 84 فهرست شده اند. 
تمامی پرورش دهندگان دام های تولیدی كه كارشان سود دهی دارد، دامهایشان را با جیره هایی دارای استانداردهای بالای ‏مدیریت تغذیه ای، تغذیه می كنند. هنوز كشاورزانی دیده می شوند كه شترمرغ هایشان را روز ی یك بار و یا هر 3 یا 4 روز یك ‏بار تغذیه می كنند. مقاله تحقیقی كه در كنگره جهانی شترمرغ در سال 2002 منتشر شد، ذكر كرد كه برخی كشاورزان پرنده ‏هایشان را هفته ای 3 مرتبه تغذیه می كنند. این كشاورزی تولیدی دام نیست. شترمرغها بسیار نسبت به طعم و بو حساس ‏هستند و غذا دهی غیر مستمر باعث كاهش خوراك آنها می گردد. این امر بر ضد اصول صحیح تغذیه ای عمل می كند. اگر ‏غذا را كنار بگذاریم، هنوز با كمبود بسیار زیاد ویتامینها مواجه هستیم كه هر روزی كه غذا بماند و مصرف نشود، مقدار بیشتری ‏ویتامین كاهش می یابد. قبل از اینكه از فرمولهای ‏B.M‏ استفاده كنیم و یا حتی از آن آگاه باشیم، من پرندگانم را روزی 3 بار ‏تغذیه می كردم. به یاد می آورم كه افرادی كه شترمرغ های مرا به كشتارگاه حمل می كردند، باور نمی كردند كه شتر مرغ ‏می تواند در چنین آب و هوایی هم به این خوبی عمل كند. آنها همچنبن قادر نبودند پرندگان زیادی را در كامیون بار بزنند زیرا ‏پرندگان از میانگین هم سنهایشان بزرگتر بودند. 
اخیرا در جلسه ای، كشاورزی گزارش داد كه شروع به پرورش حیوانات بر اساس كتابی با نام " مطالعه تغذیه تولید شترمرغ" ‏كرده است. او می گفت كه بطور چشمگیر و سریعی بهبود عملكرد را مشاهده كرده است. این تجارب اهمیت استانداردهای ‏بالای تغذیه و نیز توانایی بهبود عملكرد را ثابت می كند. 
‏ 
مدیریت مزرعه ای تولید 
در طی سالهای متمادی مزارعی را با داشتن سطوح بالای استاندارد مدیریت تغذیه و مزرعه دیده ام، اما به دلیل ضعف تغذیه ‏نتوانسته بودند به نتایج مطلوب دست یابند. 
مدیریت تولید مزرعه همچنین شامل استانداردهای بالای ركوردگیری نیز می گردد. پی گیری و دنبال كردن عملكرد فرزندان به ‏منظور مشخص كردن كیفیت ژنتیكی مولدین نیز از موارد ضروری می باشد. برخی از ژنوتیپ ها وجود دارند كه هیچگاه منجر به ‏تولید پرندگان با كیفیت بالا نمی گردند. 
چند سال قبل محققی از آفریقای جنوبی به من گفت كه كشاورزان آفریقای جنوبی تا زمانی كه اساس ژنتیكی بهبود نیابد ‏قادر به افزایش تولید در نتیجه بهبود تغذیه نخواهند بود. 
جالب است برخی از پیشنهاداتی را كه بازدیدكنندگان از مزرعه ام به من دادهاند ذكر كنم: 
‏• فكر نمی كردم نژاد سیاه آفریقایی بتواند به این رشد برسد. 
‏• این پرندگان ژنوتیپ معمول را ندارند زیرا ژنوتیپهای معمولی نمی توانند تا این حد رشد كنند. 
‏• من هیچ گاه پرندگانی با این همه ماهیچه ندیده بودم 
‏• حتما شما با ژنوتیپ های برتر كار كرده اید 
گله من حاصل از مولدهای تجاری معمولی بوده كه پرندگانی به منظور كشتار روانه بازار می كرد كه این امر نشان می دهد كه ‏این پرندگان، پرندگان خارق العاده ای از نظر ژنتیكی نبوده اند. 
بر من آشكار شد كه ابتدا می باید تغذیه تولید را به نحو مطلوب داشت و سپس به دنبال مشخص كردن ژنوتیپ های برتر بود. ‏واضح است كه هنگامی كه رشد جوجه ها كند است و توسعه اندامها به خوبی صورت نگرفته باشد، كیسه زرده مواد مغذی ‏لازمه را نداشته باشند و مشكلاتی از این قبیل، مشاهده پتانسیل ژنتیكی واقعی غیر ممكن خواهد بود. جوجه ای كه زمان ‏شروع را از دست بدهد مهمترین دوره تبدیل مواد غذایی را از دست خواهد داد. 
‏ 
نرم افزار پیگیری عملكرد 
B.M‏ برنامه نرم افزاری مدیریت مزرعه را منتشر كرده كه به منظور مشاهده و پیگیری عملكرد فرزندان طراحی شده است. این ‏برنامه افزایش وزن، میزان مصرف خوراك، ضریب تبدیل، هزینه های خوراك و بسیاری موارد دیگر را پیگیری و دنبال می كند. این ‏برنامه ما را قادر می سازد تا بتوانیم حیوانات را در گروههای متفاوت و نیز در پن های متفاوت دنبال كنیم و توانایی مشخص ‏كردن پرنده های مولدهای مختلف را به ما می دهد، حتی اگر آنان در پن واحدی به عنوان فرزندان حاصل از سایر مولد ها ‏پرورش یافته باشند. اگر تخم ها و یا جوجه ها فروخته شوند، خریدا ر می تواند عملكرد فرزندان را به پرورش دهنده اولیه ‏گزارش دهد و به ما این امكان را می دهد تا قبل از خرید آن 30 مرتبه به آن دسترسی داشته باشیم. این برنامه ابزاری ضروری ‏در یك برنامه اصلاحی می باشد. 
‏ 
نتیجه گیری 
اگر هنوز مولدین شما تخم هایی با وزن كم می گذارند، تخمگذاری با تاخیر دارند، وزن تخم ها متفاوت می باشد، نرخ تبدیل ‏تخم به جوجه پایین است، در انتهای فصل جوجه هایی ضعیف دارید، نرخ مرگ و میر جوجه ها بالاست، اینها همگی علائم ‏كمبود مواد مغذی در جیره مولد ها می باشند. اگر چنین كمبودهایی داشته باشیم، مطمئنا پتانسیل ژنتیكی را نمی توان به ‏خوبی مشخص كرد. 
اگر جوجه هایی با ناهنجاری از تخم در آمده اند، نرخ رشد كندی دارند، مرگ و میر بالایی وجود دارد، اگر با مشكلات كیسه ‏زرده مواجهید، اینها همگی علائم تغذیه ضعیف مولد ها می باشند. بنابراین واضح است كه جوجه هایی كه نرخ رشد پایینی ‏دارند، نه تنها نمی توانند از زمان ارزشمند تبدیل خوب مواد غذایی استفاده كافی را ببرند بلكه تعیین صحیح توانائی های ‏ژنتیكی پرندگان نیز مقدور نخواهد بود. 
اگر پرندگان كشتاری شما از منحنی های رشد 1،2،3 در شكل 3 بولتن شماره 81 پیروی می كنند، آنگاه واضح است كه تغذیه ‏قادر به تامین شرایط لازم برای نمود پتانسیل ژنتیكی نخواهد بود. به طور كل با توجه به موارد فوق توصیه می كنم اهمیت ‏تغذیه به عنوان پایه و اساس برنامه بهبود ژنتیكی همواره مد نظر قرار گیرد. ‏


 


Ostrich Genetics and Nutrition‏ 
By: Fiona Benson, Blue Mountain‏ ‏International‏ 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 5 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد